کاغذ تحریر Wood Free Paper

کاغذ تحریر

کاغذ تحریر معمولی‌ترین نوع کاغذ است که برای صفحات داخلی کتاب‌ها، دفاتر و انواع سربرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این نوع کاغذها به طور معمول از خمیرهای شیمیایی ساخته می‌شوند.